Abans de fer les meves primeres preguntes, arribaren els llibres amb milers de respostes. No sé preguntar. (David Jou)

El dia a dia

El pitjor és guanyar

dijous 27 de juny de 2019

FITXA DE PRIMÀRIA
Títol: El pitjor és guanyar
Nivell : 5è i 6è de primària.
Materials : 2 daus de dos colors per grup, pissarra, paper, llapis, pantalla digital.
Metodologia: Treball en grup petit i gran grup.

Al currículum
Bloc 5. “Estadística i probabilitat”.

Justificació
Un jove jugador es pot sentir Superman. Però després perdrà, perquè en el joc només guanya la banca.

Objectiu
Valorar i utilitzar els coneixements matemàtics d’estadística i probabilitat per analitzar la realitat de les apostes i afrontar-la amb coneixement de causa.

Continguts
Anàlisi crítica de les informacions presentades a través de gràfics estadístics.

Estàndards d’aprenentatge avaluable
Fa conjectures i estimacions sobre alguns jocs d’atzar.º
Resol problemes que impliquin domini dels continguts propis de l’estadística i la probabilitat, emprant estratègies heurístiques, de raonament (classificació, reconeixement de les relacions, ús de contraexemples), creant conjectures, construint, argumentant i prenent decisions, i en valora les conseqüències i la conveniència d’utilitzar-les.-

FITXA DE SECUNDÀRIA
Títol: El pitjor és guanyar.
Nivell : ESO
Materials : Daus, pissarra, paper, llapis, pantalla digital
Metodologia: Treball en grup petit i gran grup.

A currículum
Bloc 5. “Estadística i probabilitat”.

Justificació
Un 14% dels joves d’entre 16 i 17 anys aposta on-line. I un de cada tres apostadors menors té menys de 15 anys. (Carmen Jané, El Periódico 9.12.2018)

Una recent enquesta europea afirma que el 60% dels adolecents espanyols reconeixen haver jugat alguna vegada, l’últim any, a alguna aposta on-line.

Des de que el jugador s’inicia en el joc on-line fins que desenvolupa l’addicció passen entre 2 i 4 anys.

Objectius
- Donar a conèixer la realitat i la problemàtica de les ludopaties associades especialment a temes d’apostes i atzar.

- Veure amb alguns exemples pràctics com es pot tenir una actitud crítica i racional davant la creixent oferta de plataformes d’apostes.

Continguts
Freqüència relativa d’un esdeveniment i la seva aproximació a la probabilitat mitjançant la simulació o l’experimentació. Llei dels grans nombres.

Estàndards d’aprenentatge avaluable
Interpreta gràfics estadístics senzills recollits en mitjans de comunicació.
Diferenciar els fenòmens deterministes dels aleatoris i valorar la possibilitat que ofereixen les matemàtiques per analitzar i fer prediccions raonables sobre el comportament dels fenòmens aleatoris a partir de les regularitats obtingudes en repetir un nombre significatiu de vegades l’experiència aleatòria o del càlcul de la seva probabilitat.

Documents adjunts

Respondre a aquest article