Només hi ha dos mètodes per a ensenyar fraccions: tallar, encara que sigui mentalment, un pastís, o fer-ho amb una poma (Henri Poincaré)

El dia a dia

El pitjor és guanyar (Ed. Primària)

dijous 27 de juny de 2019

Nivell : 3r cicle d’Educació Primària.
Materials : 2 daus de dos colors per grup, pissarra, paper, llapis, pantalla digital.
Metodologia: Treball en grup petit i gran grup.

Al currículum
Bloc 5. “Estadística i probabilitat”.

Justificació
Un jove jugador es pot sentir Superman. Però després perdrà, perquè en el joc només guanya la banca.

Objectiu
Valorar i utilitzar els coneixements matemàtics d’estadística i probabilitat per analitzar la realitat de les apostes i afrontar-la amb coneixement de causa.

Continguts
Anàlisi crítica de les informacions presentades a través de gràfics estadístics.

Estàndards d’aprenentatge avaluable
Fa conjectures i estimacions sobre alguns jocs d’atzar.º
Resol problemes que impliquin domini dels continguts propis de l’estadística i la probabilitat, emprant estratègies heurístiques, de raonament (classificació, reconeixement de les relacions, ús de contraexemples), creant conjectures, construint, argumentant i prenent decisions, i en valora les conseqüències i la conveniència d’utilitzar-les.-

Documents adjunts

Respondre a aquest article