L’essència de les matemàtiques és la llibertat (George Cantor)

El dia a dia

El pitjor és guanyar (Ed. Secundària)

divendres 8 de maig de 2020

Nivell : ESO
Materials : Daus, pissarra, paper, llapis, pantalla digital
Metodologia: Treball en grup petit i gran grup.

Al currículum
Bloc 5. “Estadística i probabilitat”.

Justificació
Un 14% dels joves d’entre 16 i 17 anys aposta on-line. I un de cada tres apostadors menors té menys de 15 anys. (Carmen Jané, El Periódico 9.12.2018)

Una recent enquesta europea afirma que el 60% dels adolecents espanyols reconeixen haver jugat alguna vegada, l’últim any, a alguna aposta on-line.

Des de que el jugador s’inicia en el joc on-line fins que desenvolupa l’addicció passen entre 2 i 4 anys.

Objectius

- Donar a conèixer la realitat i la problemàtica de les ludopaties associades especialment a temes d’apostes i atzar.

- Veure amb alguns exemples pràctics com es pot tenir una actitud crítica i racional davant la creixent oferta de plataformes d’apostes.

Continguts

- Freqüència relativa d’un esdeveniment i la seva aproximació a la probabilitat mitjançant la simulació o l’experimentació.
- Llei dels grans nombres.

Estàndards d’aprenentatge avaluable

Interpreta gràfics estadístics senzills recollits en mitjans de comunicació.
Diferenciar els fenòmens deterministes dels aleatoris i valorar la possibilitat que ofereixen les matemàtiques per analitzar i fer prediccions raonables sobre el comportament dels fenòmens aleatoris a partir de les regularitats obtingudes en repetir un nombre significatiu de vegades l’experiència aleatòria o del càlcul de la seva probabilitat.

Activitats

Es desenvoluparan dos jocs:

- El problema de Monty-Hall
- Els problema dels daus no transitius

Documents adjunts

Respondre a aquest article