Llegiu Euler, llegiu Euler, ell és el mestre de tots nosaltres (Pierre Simon Laplace)

El dia a dia

Rajoles i Mosaics (Pattern Blocks)

dimecres 6 de març de 2019

Què són els Pattern Blocks (Rajoles i mosaics, blocs geomètrics, ...)?

Són un conjunt de peces de plàstic amb formes geomètriques diverses.

 • Triangle equilàter (verd)
 • Quadrat (carabassa)
 • Rombe (blau)
 • Rombe prim (beix)
 • Trapezi (vermell)
 • Hexàgon (groc)

  Tots les figures tenen tots els costats de la mateixa longitud (1 polsada) excepte el costat llarg del trapezi que és el doble.

Versions

Com tots els materials didàctics senzills, les peces dels Pattern Blocks es poden fabricar de manera casolana, però es comercialitza un conjunt de 250 peces (Casa Miniland amb el nom de Geomosaic). També es poden trobar versions de fusta que surten un poc més cares.

És aconsellable tenir un joc de 250 peces per a cada grup de 4 o 5 alumnes.

Per a què serveix?

Tot i que la capsa comercial classifica aquest material com a idoni de 3 a 6 anys, és utilitzat àmpliament en totes les etapes des d’Infantil fins a Secundària. En concret podem treballar:

 • Figures planes i vocabulari associat
 • Sèries i patrons
 • Angles
 • Fraccions
 • Descomposicions
 • Simetria
 • Girs i desplaçaments
 • Nombres irracionals
 • ...

Dinàmiques

Les activitats normalment contemplen l’agrupament físic de 4 o 5 pupitres (millor si són taules grans). Entorn del material (un joc per a cada grup) es realitzen activitats tant individuals com a cooperatives en qualsevol modalitat.

També es pot treballar per racons, per tallers, per ambients matemàtics, o qualsevol altra opció que sigui adequada a la dinàmica del centre.

Propostes

Per facilitar l’elecció d’activitats, les hem classificades segons els nivells educatius vigents. Però aquesta selecció és només orientativa. Correspon a cada mestre/a decidir quines són més adients per als seus alumnes.

Activitats prèvies
En aquest apartat hi trobareu propostes que no depenen tant del nivell escolar, sinó que consideram que s’han de fer per conèixer el material.

- Descoberta del material. La primera activitat ineludible és la descoberta del material. S’ha de donar un mínim de 10 minuts perquè els/les alumnes descobreixin amb joc lliure les peces d’aquest material (sigui quin sigui el curs amb el què comencen). Aquí podrem veure alumnes que fan dibuix simbòlic, altres geomètric, la majoria fan ús de la simetria, alguns construeixen en volum...

Acabat el temps, és important que els alumnes vagin rotant per tots els grups per observar les produccions dels seus companys i companyes, compartir idees, descobrir nous enfocaments, etc. com si passejassin per un museu.

- Vocabulari. En aquesta activitat s’ha de treballar tant els noms de les figures com dels seus elements (vèrtexs, costats i angles).

- Classificacions: són activitats molt importants. Encara corresponguin a nivells més baixos és interessant fer-les si no s’han fet.

Nivell: 1r i 2n d’E. PRIMÀRIA

1- Joc lliure. Vocabulari. (Veure activitats prèvies)

2- Reconeixement del material (tacte). Joc per parelles. Amb els ulls tancats i les mans al darrera tocam una de les peces que el company o la companya ha triat fins que endevinam de quina figura es tracta.

3- Reconeixement del material (descripció oral). Joc per parelles. Cada jugador agafa una figura de cada forma (6 en total). Per torns, fan una descripció de la figura (obviant el color i el nom). Aprofitam per anar introduint el vocabulari relacionat: costats, vèrtexs, figura regular …

4- Patrons i sèries. Treballam en grup. De quantes maneres diferents puc fer una sèrie emprant només els rombes blaus i els trapezis vermells? Important: les figures s’han de tocar al manco per un costat. (En aquesta activitat apareixen sèries magnífiques si no limitam el nombre de peces, ni la direccionalitat, etc.)

4b- Feim el mateix amb el quadrat taronja i el rombe beix. Observam qualque canvi respecte de l’exercici anterior? (No és possible fer una sèrie amb una línia recta)

4c- Assignam una lletra a cada figura i els alumnes han de crear una sèrie a partir de la nostra proposta: ABABA... o ABBAABBA...

És interessant explorar moltes (totes?) de les combinacions binàries amb diferents peces.

5-Enrevoltam un hexàgon.
Treball individual.
Consigna: hem d’enrevoltar tots els costats de l’ hexàgon amb una mateixa peça.
Hexàgon+ triangle, hexàgon + trapezi, hexàgon + rombe…

Reflexionam : Quines figures només admeten una opció? Quines admeten diferents possibilitats?

6-Simetria.
6.1. Construir damunt d’un mirall gros .
6.2. Podem aprofitar l’activitat anterior per observar la simetria amb miralls.

7- L’eix de simetria.
Treball per parelles.
Consigna: no podem deixar buits.
Un dels membres de la parella crea emprant les peces que vulgui , comença sempre a un dels costats del regla.
Un cop ha acabat la seva producció l’altre membre de la parella reprodueix la figura a l’altre banda del regla obtenint una figura simètrica.

8-Enrajolam .
Només amb una figura. Amb quines figures puc enrajolar sense deixar buits?

Si tenim la mateixa quantitat de peces de cada figura amb quina cobriré més espai ? amb quina menys? Per què?...

9-Hexàgons i més hexàgons.
De quantes maneres diferents puc fer un hexàgon?

Amb quines peces no puc construir un hexàgon.?
9.1 emprant peces d’un únic color.
9.2 emprant peces de dos colors diferents.
9.3 emprant peces de tres colors diferents.

10. Cream a partir d’unes peces donades.

Cartes

11. Els triangles creixen.
Treball grupal.
Omplir la plantilla del triangle equilàter.

12 Sudokus.
plantilles sudokus

13. Joc. La darrera peça.
Per parelles o en petit grup.
Necessitam una base en forma de triangle o hexàgon.
Un dau en blanc on pintarem un trapezi, un triangle, un hexàgon, un rombe blau, una X (perds el torn)i un . (peça lliure)
Per torns tiren el dau i van col·locant les peces segons el que indica el dau . Guanya qui posa la darrera peça.

Respondre a aquest article