La simplicitat no és evident en si mateixa sinó que ha de ser creada (Clifford A. Truesdell)

El dia a dia

Tales

divendres 10 d’octubre de 2008

(Milet, 630 aC – 550 aC)

* Les dates exactes de naixement i mort no es coneixen. Només es posen a títol aproximat. La imatge correspon al bust exhibit en el Musei Capitolini de Roma i és, evidentment, una invenció de l’escultor.

Fill d’una família milèsia distingida, Tales de Milet és considerat un dels set savis de la Grècia clàssica. Pareix que els seus viatges com a mercader per l’Orient, especialment a Egipte i Babilònia, influïren en el seu pensament i saber. A més de filòsof, negociant, naturalista o astrònom, Tales apareix com el primer gran matemàtic i geòmetra d’Occident.

Les primeres dades escrites sobre la seva obra es deuen a Proclo (s. V dC) que cita el resum anònim d’una història de la matemàtica que feu el deixeble d’Aristòtil, Eudem de Rodes (s. IV aC).

Se li atribueixen els següents coneixements:

-  Tot cercle queda dividit en dues parts iguals per un diàmetre.
-  L’angle inscrit en una semicircumferència és recte.
-  Els angles bàsics d’un trilàter isòsceles són iguals.
-  Els angles oposats per el vèrtex que es formen en tallar-se dues rectes són iguals.
-  Si dos triangles tenen dos angles i un costat iguals, llavors són congruents.
-  Els segments interceptats per un sistema de paral•leles sobre un feix de rectes concurrents són proporcionals (Teorema de Tales).

També li són atribuïts la predicció de l’eclipsi solar del 585 aC i la mesura de l’alçada de les piràmides d’Egipte en el moment en que l’ombra d’una estaca era igual que la seva alçada.

Tot i que molts de coneixements en geometria ja eren coneguts a l’Orient, és raonable pensar que Tales contribuí a la seva difusió i racionalització, i se’l considera per això un vertader precursor de l’obra d’Euclides.

Resum fet a partir de:

-  AADD, Gran Enciclopèdia Catalana, Vol. 22 (pàg. 91), 2a Edició, Barcelona, 1989.
-  Boyer, Carl B., Historia de la matemática, (pàg. 75), Alianza Universidad Textos, Madrid, 1986.
-  Newman, James R., The vorld of mathematics, Vol. I (pàg. 79), Reimpressió de l’original de 1956, Tempus Books of Microsoft Press, New York, 1988.

Enllaços interessants:

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/ history/Mathematicians/Thales.html
Biografia completíssima en anglès i amb una bona mostra d’imatges.

http://www.xtec.es/ mserio/tales/index.htm
Pàgina interessant realitzada pels alumnes del col•legi Maristes Montserrat de Lleïda.

Respondre a aquest article