Tot allò que s’afirma sense proves, pot ser rebutjat sense proves (Euclides)

El dia a dia

Graella del 100

dilluns 3 de desembre de 2018

Què és?

És un dels materials imprescindibles a totes les aules de primària. És un quadrat de 10x10 que té tots els nombres de l’1 al 100 ordenats.

Versions

Quant als nombres que conté, hi ha una versió majoritària que va des de l’1 fins al 100, i una altra versió menys freqüent que va del 0 fins al 99 (potser més enfocada a 2n cicle d’Infantil i 1r Cicle de Primària).

Quant als materials, és un recurs estàndard que es pot comprar per diverses vies (panell del 100) o ens la podem fabricar. L’avantatge de les versions comercials és que duen solapes de plàstic per posar les cartolines de cada nombre (amb l’anvers i revers de colors diferents) i per tant també es pot anar enriquint amb altres idees.

(graella feta amb taps de tetra-brik, de manera que els nombres s’enrosquen)

(versió comercial tal i com ens arriba, aproximadament de 70 x 70 cm)

Per a què serveix?

L’enfocament del treball amb la graella numèrica és gairebé inesgotable. Fixar conscientment l’estructura numèrica, treballar totes les operacions, descobrir patrons, fer càlcul mental, mcm i MCD...

Propostes
Per facilitar l’elecció d’activitats, les hem classificades segons els nivells educatius vigents. Però aquesta selecció és només orientativa. Correspon a cada mestre/a decidir quines són més adients per als seus alumnes.

Nivell: 1r d’E. PRIMÀRIA
Activitats prèvies

- Demanam a cada nin/a que escrigui en un full en blanc, començant des de l’1, tots els números que sàpiga. Volem saber si separa els nombres, si fa els canvis de les desenes, etc.

- Donam a cada nin/a una graella fotocopiada buida perquè vagi escrivint -seguint l’ordre que ell/a vulgui- els nombres a partir de l’1. Volem saber si els ordena correctament, si té estratègies per emplenar-la més ràpid, etc.

- En haver fet les activitats anteriors, demanam als alumnes que estotgin tots els taps de color llis que puguin (vius si tenim alumnes que encara es posen coses a la boca!). En tenir una bona quantitat de taps, s’ajunten en grups de 3 o 4 nins i els donam una graella fotocopiada ja emplenada. La idea és que vagin construint la seva graella anotant amb un retolador permanent el nombre sobre el tap. D’aquesta manera sortiran diàlegs de quants en necessitam, si els donam per desenes, si marquen els que han fet aquella sessió, si necessiten visualitzar els que havien fet la sessió anterior o no, si abans de tancar la sessió he d’acabar la desena en curs... Quan la tenen llesta, la guarden dins una capsa que ens servirà per fer altres activitats.

- El Puzle. Amb cartolina o cartó-ploma, podem dissenyar una graella retallada en peces que formen un puzle. Les peces han de tenir entre 5 i 10 nombres cada una, i formes diverses. A partir d’aquí, individualment, en petit grup o grup classe, podem anar construint-lo de diferents maneres. Com sempre, interessen els diàlegs (si queden espais buits, si després del 20 col·locam el 21 i no queda quadrat, etc.). Si és convenient, també es poden fabricar diversos puzles més petits.

Activitats

- Sumes. Amb la graella davant, donat un nombre de partida l’alumne/a ha de sumar una quantitat. S’ha d’interioritzar que sumar equival a moure’s cap a la dreta i per avall.

- Una passa següent en les sumes és la repetició d’una suma concreta (successió). És important remarcar i mecanitzar especialment les sumes de 10 (l’alumne/a ha d’arribar a veure que es tracta de baixar a la casella inferior i no cal comptar) i les de 2 consecutives (els nombres mantenen la paritat (o tots parells o tots senars)).

Nivell: 2n d’E. PRIMÀRIA

- Imaginar els moviments. Sense mirar la graella, se li diu a l’alumne/a que estam a un nombre concret (per exemple el 37). Quin nombre hi ha damunt? Quin davall? Quin a la dreta? Quin a l’esquerre? Això es pot anar complicant combinant moviments. També és molt útil tenir una plantilla opaca amb forats per col·locar-la sobre la graella.

Nivell: 3r d’E. PRIMÀRIA

- Patrons a les taules de multiplicar. És una activitat que serveix per treballar les taules de multiplicar, repassar-les i comprovar que la suma successiva d’un mateix nombre produeix un patró geomètric a la graella. Així, la taula del 2 emplena les columnes dels nombres parells. La del 5 emplena les dues columnes dels seus múltiples, la del 3 produeix diagonals, etc. Serà bo que cada alumne/a disposi d’un full on hi tengui 9 graelles a la mateixa cara i vagi pintant cada taula per descobrir el patró. Com sempre, la graella gran ens servirà per discutir resultats i posar-ho en comú.
- Variacions de l’anterior. Donada una graella incompleta (han de faltar els primers termes), completar-la per descobrir quina taula de multiplicar és.

Nivell: 4r d’E. PRIMÀRIA
Hem dibuixat 5 serps sobre una graella del 100, de 5 colors diferents. La longitud de les serps la podem calcular senzillament comptant quantes graelles ocupa. El seu pes
el trobam fent la diferència entre els nombres que estan al cap i la cua de la serp.
A l’exemple totes les serps tenen longitud 7. Podeu calcular el pes?
Recordau la importància de fer preguntes.
Quina seria la serp més lleugera que podríem trobar?
I la més pesada?
Podem cercar totes les serps de pes 2?....


Nivell: 5è i 6è d’E. PRIMÀRIA
Sumes.Cercam els capicues. Treball cooperatiu.
Primer pintam a la graella tots els nombres capicua del mateix color . (11,22,33....)
Tria un nombre qualsevol de la graella, de dues xifres. Suma-li el mateix nombre girat.
( 23+32=55) . Pintam amb un altre color tots els nombres que en fer la suma es converteixen en capicues.
Si fent la suma no aconseguim un capicua seguim fent el mateix procés .
Seguim pintant de diferent color segons la quantitat de passos necessaris per a aconseguir el capicua. ( tota la classe ha de seguir el mateix codi de colors).
Podem elaborar una taula amb els nombres que necessiten 1 pas, 2 passos....
Trobam qualque nombre que necessiti més de 6 passos?
Més info a puntmat, pràctica productiva sumes.

Nivell: de 3er 6è d’E. PRIMÀRIA
Fins quan podré restar?
Donat dos nombres inicials ( exemple 63 i 77), els giram al panell o els pintam a una graella del 100. Feim la resta i giram el resultat (14), ara tenim dues possibilitat 63-14, 77-14.... i així anam seguint girant cartolines de resultats fins a no poder fer més restes.
Com sempre recordau que les preguntes són importants?
Què passa si els dos nombres inicials són consecutius?
Funciona igual si els nombres inicials són parells?...
Podeu trobar altres propostes a:

- Graella del 100 (PuntMat) Enllaç
- Aprendiendo Matemáticas Enllaç

Respondre a aquest article