SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Activitats SBM-XEIX > Informe del comptatge definitiu de la Manifestació 29S

Informe del comptatge definitiu de la Manifestació 29S

dilluns 30 de setembre de 2013, per  SBM-XEIX

La Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX estima que més de 80.000 persones es varen manifestar ahir a Palma

La Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX es va proposar fer un comptatge fonamentat i el més rigorós possible, amb l’objectiu d’oferir un servei digne i seriós de comptatge d’un acte de gran rellevància per a la Societat Balear, per desmentir possibles comptatges fraudulents i per tenir a l’abast un exemple real amb totes les dades que pugui ser útil a la classe de matemàtiques.

Després d’haver analitzat el conjunt de dades que es varen recollir, som conscients que els resultats no són tan acurats com voldríem. El dispositiu estava preparat per a comptar fins a unes 50.000 persones, el que va fer que les correccions introduïdes no tenguin el grau de precisió que estava previst a l’inici. Per això, i per tal de ser escrupolosos en el resultat, hem optat per calcular una fita mínima fiable obtinguda a partir dels registres (dades i imatges) recollits al llarg de tot el recorregut de la manifestació.

A continuació farem una breu descripció i anàlisi dels diferents mètodes i resultats obtinguts.

1. Dispositiu
Es varen reunir un total de 60 voluntaris i voluntàries per prendre les dades de camp, que s’utilitzaren en els diferents mètodes. L’organització els va reunir divendres 27 a la UIB per concretar els detalls de logística.

2. Mètodes de compteig: explicació teòrica

2.1 Mètode del flux

Es tracta d’estimar quanta gent fa el recorregut oficial. Per això, es col·loquen dos punts de mostreig, un a prop del principi de la manifestació i un altre cap al final. Un tercer equip fa una enquesta rere el segon punt per estimar la proporció de gent que, havent passat pel 2n punt, no ha passat pel primer.

Aquest mètode fou introduït a l’article “Estimation of the number of people in a demostration”, publicat a Australian & New Zealand Journal of Statistics (núm. 52) al març de 2010. (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-842X.2009.00562.x)

2.2 Mètode de la densitat

Aquest mètode es basa en calcular la gent que hi havia a la manifestació en un instant donat a partir del càlcul de l’àrea ocupada i la densitat de manifestants. Aquesta mesura és més adequada en concentracions estàtiques. No obstant això, si es tracta d’una manifestació en moviment, es pot estimar la xifra de manifestants a partir de les mesures de l’àrea ocupada en diferents moments que dura la manifestació i la densitat en punts de mostreig.

2.3 Mètode de la pesca i repesca

Consisteix en marcar una part d’una població (pesca i marcatge) i, després, treure una altra mostra (repesca) i estudiar la proporció d’individus que trobam marcats per fer una estimació de la població total. El mètode és fiable per espais tancats (en què no es perdin ni es guanyin individus durant l’experiència) i especialment quan es pot realitzar dues vegades.

Aquest mètode es pot trobar descrit a: http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_and_recapture

3. Mètodes: implementació

3.1 Mètode del flux

Els punts de comptatge es varen col·locar al final de l’avinguda Comte de Sallent i al principi del carrer de Jaume III. En cada punt es varen traçar 5 carrils i cada un dels carrils fou comptat per dues persones de manera simultània. Aquest comptatge es feia de manera periòdica, de manera que els 10 comptadors comptaven un minut de cada cinc. Rere el segon punt (Jaume III) cinc persones s’encarregaren de demanar a la gent que havia passat pel segon punt de comptatge si també havia passat per l’Avinguda de Comte de Sallent.

Punt de comptatge de Comte Sallent <> Punt de comptatge Jaume III

3.2 Mètode de la densitat

En tractar-se d’una manifestació en moviment, es va ubicar en tot moment la capçalera i el final de la manifestació. Es varen delimitar al terra superfícies de 4 metres quadrats al llarg del recorregut. En concret: a l’avinguda Alemanya, avinguda de Portugal, passeig Mallorca i Jaume III. Cada cinc minuts, s’apuntava quantes persones ocupaven cada quadrat. Això es va complementar amb registres fotogràfics d’aquests quatre punts i imatges globals de tota la manifestació.

3.3. Mètode de la pesca i repesca

Es van repartir 1000 targetes entre els manifestants en diferents punts de la plaça d’Espanya entre les 18:00 i les 18:30 hores. Se’ls va informar que potser al final del recorregut algun voluntari els podria demanar si tenien la targeta. Un cop que es va saber que la capçalera de la manifestació ja havia arribat al final del recorregut, a la zona de l’inici del Passeig del Born es va demanar a 500 persones si tenien la targeta.

4. Mètodes: resultats

4.1 Mètode del flux

Estimam que 55.000 persones passaren pel primer punt de comptatge i 47.700 pel segon. També estimam que un 25% de les persones que passaren pel segon punt no havien passat pel primer. A més, la redundància en els recomptes ens permet donar fites per a l’error comès. Amb les dades exposades, es pot establir que el nombre de manifestants que realitzaren almenys una part del recorregut es troba entre 65.000 i 69.000 persones.

Observacions:

- En el primer punt de comptatge, a les 18:30 hores es va observar que el manifestants començaven a ocupar carrils de l’altre sentit de les avingudes i va arribar a la seva ocupació total a les 18:55 hores. Durant aquest període, el cap del comptatge del primer punt va estimar en cada moment el factor de correcció adequat segons el flux de gent que observava circulant per l’altra via.

- Davant la possibilitat de que alguns manifestants no fessin el recorregut oficial, es van situar 4 persones, 2 al carrer unió i 2 al carrer Sant Jaume, que comptaven els manifestants que es dirigien al final del recorregut i que no venien de Jaume III. Es van comptar 1840 manifestants només en aquests dos carrers.

4.2 Mètode de la densitat

Hem calculat el nombre de manifestants entre les 18:55 i les 19:00 hores, moment en que la manifestació ocupava tota la llargària del recorregut. Per això hem dividit el recorregut en 4 trams, i per a cada un d’ells hem considerat les mesures de densitat obtingudes al tram corresponent. Això ens dóna una mitjana de densitat del recorregut de 2 persones per metre quadrat i, per tant, una xifra estimada de 80.000 manifestats.

Observacions:
- No es contemplava la possibilitat d’ocupar l’altre sentit de les Avingudes durant el recorregut. Per això no s’havien posat mesures de densitat en aquell tram. Per tal de donar-ne la xifra ens hem basat en els nostres registres.

- La superfície ocupada pels manifestants en l’altre sentit de les avingudes no s’ha inclòs en el recompte i l’arrodoniment de la xifra de densitat de persones per unitat de superfície s’ha fet a la baixa.

4.2 Mètode de la pesca i repesca

Dissortadament, amb aquest mètode no hem pogut obtenir una xifra fiable del nombre de manifestants. Un dels problemes que vàrem tenir és que el mètode és fiable per espais tancats (en què no es perdin ni es guanyin individus durant l’experiència). Aquesta situació no es va produir durant el període de la manifestació i les dades obtingudes no són significatives.

- En aquest model els individus no han de voler ser “pescats”. Malauradament, alguns manifestants volgueren donar la targeta als voluntaris, i ho feren sense que se’ls fes la pregunta, cosa que va distorsionar encara més el resultat.

- Els voluntaris que dugueren a terme la repesca no es varen poder distribuir en la quadrícula prevista degut a la quantitat de gent i la seva alta densitat en la superfície d’arribada.

5. Conclusió

Després de l’anàlisi anterior, estimam que un mínim de 80.000 persones s’han manifestat, dels quals entre 65.000 i 69.000 han fet el recorregut oficial. Tornam a remarcar que les dades no són tan acurades com voldríem ja que, entre altres raons, el dispositiu estava preparat per a comptar fins a 50.000, i que en alguns moments algun dels mètodes d’estimació es varen veure desbordats.

La manifestació al seu pas per sa Riera, edifici on es va instal·lar el centre de processament de dades.

Comptadors del primer punt a l’avinguda Comte de Sallent

Comptadors del segon punt al carrer de Jaume III

Properament es publicaran totes les dades de què disposam en un informe tècnic, que estarà disponible en aquest web.

Documents adjunts

3 Missatges

Respondre a aquest article