SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Qui som? > Estatuts > Estatuts de la Societat Balear de Matemàtiques

Estatuts de la Societat Balear de Matemàtiques

dimarts 20 de setembre de 2005, per  SBM-XEIX

ESTATUTS DE LA SOCIETAT BALEAR DE MATEMÀTIQUES - XEIX

Títol I

Denominació, personalitat, objecte i patrimoni

- Article 1. Denominació

Es constitueix una associació cultural pública amb règim jurídic privat, sense ànim de lucre, de caràcter permanent, denominada Societat Balear de Matemàtiques “XEIX” (d’ara endavant, Associació), que s’ha de regir per aquests Estatuts, per les disposicions que aprovi l’assemblea per desenvolupar-los i interpretar-los i, en tot allò que aquests no prevegin, per la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març i, en definitiva, també per totes les disposicions que hi siguin aplicables.

- Article 2. Finalitats i activitats de l’Associació

L’associació té dues finalitats principals:

 1. Contribuir a la promoció i divulgació del coneixement de les matemàtiques en tots els estaments de la societat de les Illes Balears.
 2. Contribuir a millorar tots els aspectes que incideixen en l’ensenyament de les matemàtiques, tant en l’àmbit educatiu com en qualsevol altre àmbit fora de l’entorn escolar o acadèmic.

Més específicament, son finalitats de l’associació:

1.1 Difondre el coneixement matemàtic.
1.2 Aconseguir el reconeixement de les matemàtiques com a component cultural.

2.1 Facilitar l’actualització científica i didàctica del professorat de matemàtiques.

2.2 Transmetre les innovacions educatives en matemàtiques.

2.3 Difondre els corrents per a l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques.

2.4 Impulsar el desenvolupament d’investigacions en l’educació matemàtica.

2.5 Estudiar i fer propostes entorn al curriculum de les matemàtiques.

2.6 Col·laborar i intercanviar informació amb associacions i societats del mateix caràcter i finalitats.

Per tal d’acomplir aquestes dues finalitats, l’associació podrà, entre d’altres possibilitats:

a) Dur a terme quantes accions trobi addients per millorar l’educació matemàtica de les persones, en tots els nivells, tant als centres educatius com a fòra, bé promoguent autònomament actes públics de contingut matemàtic, bé orientant i assessorant a promotors que, voluntàriament o per la seva feina, organitzin actes amb aquesta finalitat;

b) organitzar i promoure activitats com ara congressos, concursos, olimpíades, festes, jornades, seminaris, cursos, grups de treball, i trobades;

c) realitzar i difondre estudis i investigacions sobre la didàctica de les matemàtiques;

d) organitzar i participar en trobades en diferents àmbits territorials amb la finalitat de debatre la problemàtica de l’ensenyament de les matemàtiques;

e) publicar documentació i materials que es considerin d’interès per a assolir les finalitats ja descrites;

f) crear un centre de documentació i materials;

g) mantenir contactes amb altres grups o associacions amb finalitats afins per tal d’intercanviar experiències i materials;

h) integrar-se en federacions d’associacions amb finalitats anàlogues, tant d’àmbit estatal com internacional;

i) donar opinions o emetre informes a les persones o organismes que ho sol.licitin, sempre que es consideri possible la seva realització i facin referència a l’objecte de l’associació.

Queden exclosos de les finalitats i activitats de l’associació la defensa d’interessos polítics, econòmics i laborals.

- Article 3 Personalitat jurídica

L’associació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat jurídica i d’obrar, sense altres limitacions que les que estableix la legislació vigent. En conseqüència, pot adoptar acords i, en general, fer tots els actes de disposició i administració que siguin necessaris perquè es compleixi les seves finalitats.

- Article 4 Duració de l’associació

La duració de l’associació serà indefinida.

- Article 5 Àmbit territorial i domicili social

 1. L’àmbit d’actuació de l’associació és la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 2. El domicili de l’Associació és Carrer Martí Rubí, nº 37, Alts, 07141, Sa Cabaneta (Marratxí). Això no obstant, per acord de l’assemblea, amb la immediata comunicació al registre d’associacions, es pot traslladar a qualsevol altre lloc dins l’àmbit territorial d’actuació.

- Article 6 Patrimoni i dotació

 1. El patrimoni de l’Associació pot ser constituït per tota classe de béns i drets susceptibles de valoració econòmica.
 2. La dotació econòmica de l’Associació està integrada per:

a) La dotació inicial dels fundadors, consisteix en una aportació en metàl·lic de 3.14 Euros (Pi Euros).

Essent per tant el patrimoni inicial total de l’Associació 3.14 Euros (Pi Euros).

b) Els béns i els drets que durant l’existència de l’associació afectin, amb caràcter permanent, el seu patrimoni;

c) Les quotes dels socis, les aportacions de les institucions públiques o privades que vulguin participar de les finalitats de l’associació o qualsevol altres ingressos nets que s’hagin de destinar a incrementar el patrimoni associatiu.

- Article 7 Aplicació dels recursos per a l’acompliment dels fins associatius

 1. Els béns i les rendes de l’associació s’entenen adscrits d’una manera directa i immediata al patrimoni associatiu per assolir i realitzar les finalitats i activitats descrites.
 2. L’assemblea ha de decidir sobre l’aplicació dels recursos de cada any a l’objecte associatiu.

- Article 8. Beneficiaris

 1. Són beneficiaris de l’associació totes les persones que puguin aprofitar-se de les actuacions que aquesta faci, siguin associades o no, encara que la selecció o l’admissió dels beneficiaris, quan ho requereixi alguna activitat determinada, l’ha de fer l’assemblea o l’òrgan en què delegui.
 2. En cap cas no se’n poden beneficiar persones designades a títol individual que no estiguin adscrites a un grup genèric que es determini com a beneficiari.
 1. La selecció dels beneficiaris haurà de complir en tot cas criteris de imparcialitat i no discriminació entre les persones que compleixin els requisits que es determinin.

Títol II
Els socis

Disposició general

- Article 9. Admissió de socis

 • Els socis de l’associació podran ser:

a) honoraris,

b) numeraris,

c) institucionals

Podran ser socis honoraris aquelles persones físiques o jurídiques que per la seva experiència, capacitat o preparació contribueixin notablement a la consecució de les finalitats de l’Associació. Hauran de ser nomenats per l’assemblea general i hauran de ser avalats per un mínim de 25 socis.

Podran ser socis numeraris totes aquelles persones físiques en plena capacitat d’obrar interessades per les matemàtiques.

Podran ser socis institucionals aquelles persones jurídiques que ho sol·licitin.

En tots els casos s’haurà de tramitar una sol.licitud dirigida al President de l’Associació i serà la junta directiva qui en prengui l’acord d’admissió.

En cas que la sol.licitud de soci sigui d’un menor d’edat, la sol.licitud haurà de ser signada, com a mínim, pel pare o tutor o bé n’haurà d’adjuntar una acreditació del seu consentiment.

 • Tot rebuig d’una proposta d’admissió de soci haurà de ser justificada davant l’assemblea general i refrendada per aquesta.

- Article 10. Drets i deures dels socis

 • Són drets de tots els socis:

a) Participar en totes les activitats promogudes per l’Associació.

b) Proposar a la Junta Directiva tots els projectes o consultes que trobin oportunes.

c) Rebre tota la informació i documentació que elabori l’Associació, satisfent les taxes o quotes que es determinin, si n’és el cas.

d) Prendre part en les Assemblees amb veu.

 • Són drets sols dels socis numeraris majors d’edat:

a) Prendre part en les Assemblees amb vot.

b) Esser elegit per càrrecs directius de l’Associació.

 • En cas que un soci honorari també sigui numerari tendrà tots els drets com a soci numerari.
 • Són deures de tots els socis:

a) Satisfer les quotes que siguin fixades anualment per l’assemblea general.

b) Acceptar els estatuts, els reglaments de funcionament, si n’hi ha, els acords de les assemblees i els dels òrgans de govern.

c) No efectuar accions que puguin anar en contra dels interessos i finalitats de l’associació.

- Article 11. Cessament en la condició de soci

Un soci podrà ser cessat en la seva condició si així ho acorda la junta directiva i sempre per alguna d’aquestes causes:

a) renúncia voluntària;

b) falta de pagament en la quota;

c) comportament contrari a les finalitats de l’associació.

En aquest últim cas, la baixa que acordi la junta serà provisional, posterior a l’audiència a l’interessat, i haurà de ser refrendada per l’assemblea general.

Títol III
Règim orgànic

Secció 1a. Disposició general

- Article 12. Òrgans

L’associació té els següents òrgans de govern:

1. Òrgans interinsulars:

1.1 Col.legiats:

a) L’assemblea general

b) La junta directiva.

1.2 Unipersonals:

a) El President de l’associació.

b) El Vicepresident.

c) El Secretari.

d) El Tresorer.

2. Òrgans insulars:

2.1 Col.legiats:

a) L’assemblea insular.

b) La junta insular.

2.2 Unipersonals:

a) El delegat insular.

b) El secretari insular.

c) El tresorer insular.

- Article 13. Òrgans interinsulars

Són òrgans de govern interinsulars aquells que regeixen l’associació. Estaran integrats pels socis de qualsevol de les Illes Balears.

La junta directiva interinsular inclourà, al menys, un representant de cada una de les juntes insulars. En cas que aquestes no estiguin constituides, a la junta directiva es reservarà un nombre mínim de vocalies, de manera paritària, que en garenteixi la representació de totes les illes.

- Article 14. Òrgans insulars

Hi haurà tres demarcacions geogràfiques que constituiran els àmbits de delimitació de les tres unitats on l’associació tendrà representació:

Seran les següents:

a) Mallorca,

b) Menorca,

c) Eivissa i Formentera.

Cada una de les demarcacions podrà comptar, sempre que les assemblees insulars estiguin constituïdes, amb els òrgans col.legiats i unipersonals, òrgans insulars, indicats en l’article 12. A tal efecte, en donar-se d’alta un nou soci en l’associació, haurà d’indicar a quina de les demarcacions vol ser adscrit. En cas de canvi de domicili o circumstància semblant, el soci en qüestió n’haurà de donar compte a la secretaria de l’associació per tal d’assignar-lo a la demarcació que correspongui.

Secció 2ª Els òrgans interinsulars

- Article 15. L’assemblea general

 • L’assemblea és l’òrgan suprem de govern, administració i representació de l’associació, a la qual correspon fer acomplir les seves finalitats, fer administrar els béns i els drets que integren el seu patrimoni i mantenir-ne el rendiment i la utilitat.
 • Estarà constituïda per tots els socis de l’associació.
 • Es reunirà una vegada a l’any, com a mínim, en convocatòria ordinària, i quantes vegades la junta directiva trobi oportú o ho demanin com a mínim una tercera part dels socis, amb caràcter extraordinari. En aquest últim cas, no podran passar més de tres mesos entre l’entrada de la petició i la celebració de l’assemblea.
 • Són competències de l’assemblea general:

a) Elegir els càrrecs no nats de la junta directiva.

b) Fixar el nombre de vocalies que estaran vigents en cada exercici.

c) Modificar els actuals Estatuts, sols en convocatòria extraordinària.

d) Fussionar, federar-se o dissoldre l’associació, sols en convocatòries extraordinàries.

e) Nomenar els socis honoraris.

f) Donar de baixa definitiva als socis que la junta directiva hagi proposat si concòrren els motius suficients.

g) Nomenar l’auditor de comptes, que ha de verificar el pressupost o Pla d’Actuació i els Comptes Anuals de l’associació.

h) Determinar el Pla director i les línies generals d’actuació de l’associació.

i) Aprovar el pressupost o Pla d’Actuació anual de l’associació, en el qual s’ha de fixar la plantilla del personal si s’escau i la quantia de les quotes dels associats.

j) Aprovar l’inventari, el balanç de situació i el compte de resultats, en els quals ha de constar de manera certa la situació econòmica, financera i patrimonial de l’associació, i aprovar la Memòria expressiva de les activitats associatives i de la gestió econòmica.

k) Aprovar els Comptes Anuals de l’any anterior.

l) Aprovar prèviament les operacions de crèdit que l’associació es proposi fer.

m) Aprovar prèviament els actes d’adquisició, alienació i gravamen d’immobles que l’associació es proposi fer, sols en convocatòria extraordinària.

n) Aprovar la realització d’actes de disposició sobre béns immobles propietat de l’associació, sols en convocatòria extraordinària.

o) Aprovar els reglaments d’execució d’aquests Estatuts (reglaments de règim intern) .

p) Acceptar per a l’associació donacions, herències i llegats.

q) Qualsevol altra competència que li atribueixin les normes vigents.

 • Les documentacions que es duguin a aprovació en una assemblea general hauran d’estar a disposició dels associats amb un mínim de quinze dies d’antelació a la seva celebració.

- Article 16. La junta directiva

 • La junta directiva estarà constituida per:

a) El President de l’associació.

b) El vice-president.

c) El secretari.

d) El tresorer.

e) 3 vocals nats que han de ser els delegats insulars o, en cas de no estar constituides les juntes insulars, 3 representants de les diferents demarcacions geogràfiques indicades en l’article 14, que hauran de ser no nats, o sigui, elegits de la mateixa forma que ho siguin els demés vocals.

f) Un mínim de 4 vocals que han de cobrir les representacions de tots els nivells educatius: infantil, primària, secundària i universitària.

 • Si s’escau que en algun membre de la junta directiva recauen les condicions de e) o de f) sense haver estat elegit per aquesta condició, les vocalies corresponents podran ser cobertes per altres persones que reuneixin les mateixes condicions.
 • Les vocalies quedaran enumerades de la següent forma: les indicades en l’apartat e) seran la primera (Mallorca), la segona (Menorca) i la tercera (Eivissa i Formentera) i les indicades en l’apartat f) quarta (infantil), cinquena (primària), sisena (secundària) i setena (universitària). Les vocalies, a partir de la vuitena, serà l’assemblea general que les crearà (o eliminarà) quan calgui i seguiran un ordre de numeració correlatiu.
 • La junta directiva està facultada per a tots els actes propis de les finalitats de l’associació sempre que no requereixin, segons aquests estatuts, acord exprés de l’assemblea general.
 • Són funcions de la junta directiva:

a) convocar i fixar l’ordre del dia de les assemblees generals,

b) desenvolupar i executar els acords de les assembleees generals,

c) confeccionar el reglament de règim interior i proposar-ne les seves modificacions a l’assemblea general;

d) autoritzar al president a signar acords i convenis amb persones físiques i entitats públiques o privades,

e) admetre o rebutjar les peticions d’alta de socis,

f) promoure quantes activitats estimi convenients per a la consecució de les finalitats de l’associació,

g) confeccionar el pressupost o Pla d’Actuació anual de l’associació, en el qual s’ha de fixar la plantilla del personal si s’escau i la quantia de les quotes dels associats,

h) confeccionar per cada exercici l’inventari, el balanç de situació i el compte de resultats, en els quals ha de constar de manera certa la situació econòmica, financera i patrimonial de l’associació, i elaborar també anualment la Memòria expressiva de les activitats associatives i de la gestió econòmica,

i) confeccionar els Comptes Anuals de cada any,

j) nomenar, d’entre els mateixos components de la junta directiva, els susbstituts dels càrrecs que quedin vacants, que l’exerciran fins a la propera assemblea general,

k) en cas d’impossibilitat de nomenar pels càrrecs vacants membres de la junta directiva, qualsevol soci podrà ser nomenat per tal de cobrir aquest càrrec, sempre que no sigui el de president, de manera provisional fins a la celebració de la propera assemblea general,

l) crear les noves àrees de competència que s’estimin oportunes.

 • La junta directiva es reunirà, al manco, una vegada cada 3 mesos.
 • Els membres de la junta directiva es renovaran per meitat cada dos anys. En un primer torn es renovaran el vicepresident, el tresorer, i els vocals numerats amb índex parell (vocal 2on, 4rt, 6è,...) i en un segon torn el president, el secretari i els vocals d’índex senar (vocal 1er, 3er, 5è,...). Els membres nats, sempre que estiguin constituïdes les juntes insulars, renovaran segons determinin les seves respectives assemblees insulars.
 • Els membres de la junta directiva han d’exercir el càrrec gratuïtament, i en cap cas no poden percebre retribucions pel desenvolupament de la seva funció. En tot cas, els membres de la junta tenen dret al reembossament de les despeses degudament justificades que el desenvolupament de la seva funció els ocasioni.
 • Els membres de la junta directiva han d’exercir el càrrec amb la diligència d’un representant lleial. Hauran de respondre davant l’associació dels danys i perjudicis que causin per actes contraris a la llei o als Estatuts o per fets negligents. Queden exempts de responsabilitat els qui s’hagin oposat expressament a l’acord determinat o no hagin participat en la seva adopció.
 • Els membres de la junta directiva que no exerceixin el seu càrrec amb responsabilitat i diligència, podran esser separats provisionalment, fins a la propera assemblea general, per acord de la junta si es constata l’incumpliment de les seves obligacions. En aquest cas aquesta podrà nomenar un substitut amb el procediment indicat en els apartats j) i k) d’aquest mateix article.

- Article 17. El president de l’associació

 • El president de l’associació serà elegit per l’assemblea general d’entre els seus socis. El seu mandat tendrà una durada de quatre anys.
 • Són funcions del president:

a) representar a l’associació,

b) presidir les assemblees i reunions de la junta directiva,

c) signar acords i convenis amb altres associacions o entitats públiques que hagin estat autoritzades pels òrgans col.legiats de govern,

d) realitzar, previ acord de la junta directiva, els pagaments, transferències i abonaments autoritzats pel tresorer, d’acord amb els pressuposts anuals o els plans d’actuació que siguin vigents,

e) proposar la creació de noves àrees específiques,

f) adoptar qualsevol mesura urgent d’acord amb el reglament de règim interior, si n’hi hagués, i amb els estatuts de l’associació, donant coneixement posterior a la junta directiva.

- Article 18. El vicepresident de l’associació

 • El vicepresident de l’associació serà elegit per l’assemblea general d’entre els seus socis en torn diferent del president. El seu mandat tendrà una durada de quatre anys.
 • Són funcions del vicepresident:

a) substituir al president en cas d’absència, dimissió, malaltia o defunció, amb les seves mateixes competències i atribucions,

b) coordinar les activitats d’àmbit interinsular, amb la col·laboració d’altres components de la junta directiva, especialment els delegats insulars,

c) elaborar, juntament amb el secretari i el tresorer, el pressupost o Pla d’Actuació anual de l’associació així com l’inventari, el balanç de situació i el compte de resultats de cada exercici i la Memòria expressiva de les activitats associatives i de la gestió econòmica.

- Article 19. El secretari de l’associació

 • El secretari de l’associació serà elegit per l’assemblea general d’entre els seus socis en el mateix torn del president. El seu mandat tendrà una durada de quatre anys.
 • Són funcions del secretari:

a) substituir al president i vicepresident en cas d’absència, dimissió, malaltia o defunció, dels dos amb les seves mateixes competències i atribucions,

b) mantenir actualitzat el registre de socis,

c) informar als socis,

d) aixecar actes de totes les reunions de la junta directiva i de l’assemblea general,

e) custodiar i complimentar els llibres i documents no comptables de l’associació,

f) elaborar, juntament amb el vicepresident i el tresorer, el pressupost o Pla d’Actuació anual de l’associació així com l’inventari, el balanç de situació i el compte de resultats de cada exercici i la Memòria expressiva de les activitats associatives i de la gestió econòmica.

 • En cas d’absència del secretari per alguna de les causes esmentades en a) qualsevol membre de la junta directiva podrà exercir les seves funcions.

- Article 20. El tresorer de l’associació

 • El tresorer de l’associació serà elegit per l’assemblea general d’entre els seus socis en torn diferent del president. El seu mandat tendrà una durada de quatre anys.
 • Són funcions del tresorer:

a) custodiar els fons i bens de l’associació,

b) custodiar i complimentar els llibres i documents comptables de l’associació,

c) elaborar, juntament amb el vicepresident i el secretari, el pressupost o Pla d’Actuació anual de l’associació així com l’inventari, el balanç de situació i el compte de resultats de cada exercici i la Memòria expressiva de les activitats associatives i de la gestió econòmica;

d) elaborar els comptes anuals de l’associació,

e) realitzar contractes de prestació de serveis amb autorització del president,

f) realitzar, previ acord de la junta directiva, els pagaments, transferències i abonaments d’acord amb els pressuposts anuals o els plans d’actuació que siguin vigents, per valor de menys de 3.000 euros,

g) autoritzar totes les despeses de l’associació.

Secció 3ª

Els òrgans insulars

Article 21
L’assemblea insular

-) L’assemblea insular és l’òrgan deliberant de l’associació en els àmbit geogràfics esmentats en l’article 14. Està constituïda per tots els socis adscrits en aquest àmbit.

-) Per tal de poder operar lliurement i optar a la representació indicada en aquests estatuts, les assemblees insulars de cada demarcació s’hauran de constituir oficialment mitjançant un acord pres pel 30%, com a mínim, dels socis adscrits a la demarcació i sempre que el cens de socis d’aquesta sigui d’un mínim de 10 socis numeraris. A tal efecte donaran compte a la junta directiva de l’acord.

-) L’assemblea insular es reunirà ordinàriament una vegada a l’any o de manera extraordinària quan ho sol.liciti una tercera part dels seus socis o així ho decideixi la junta insular.

-) L’assemblea insular estarà presidida pel delegat insular.

-) L’assemblea insular té les següents competències:

a) nomenar els càrrecs unipersonals insulars,

b) aprovar les memòries anuals provincials,

c) facultar a la junta insular per a realitzar totes les gestions necessàries en benefici de l’associació o dels seus membres,

d) aprovar un reglament de funcionament insular, sols en convocatòria extraordinària,

Article 22
La junta insular

- ) La junta insular estarà constituida per:

a) El delegat insular.

b) El secretari insular.

c) El tresorer insular

d) Un mínim de 4 vocals que han de cobrir les representacions de tots els nivells educatius: infantil, primària, secundària i universitària. Les vocalies s’enumeraran segons el mateix criteri especificat a l’article 16.

- ) Són funcions de la junta insular:

a) convocar i fixar l’ordre del dia de les assemblees insulars,

b) desenvolupar i executar els acords de les assemblees insulars,

c) promoure dins del seu àmbit totes les activitats que estimi convenients per a la consecució de les finalitats de l’associació,

d) confeccionar la memòria anual que necessàriament ha d’incloure:

i. Exposició de les gestions efectuades i resultats obtinguts.

ii. Activitats realitzades per l’associació.

iii. Inventari de béns.

iv. Balanç econòmic i previsions anuals d’ingressos i despeses.

e) posar a disposició dels socis tots els documents que s’hagin de tractar en una assemblea insular amb un mínim de quinze dies d’antelació a la seva celebració,

f) nomenar provisionalment els càrrecs que hagin quedat vacants

- ) La junta insular es reunirà, al manco, una vegada cada 3 mesos.

- ) Els membres de la junta insular es renovaran per meitat cada dos anys. En un primer torn es renovaran el secretari i els vocals numerats amb índex parell (vocal 2on, 4rt, 6è,...) i en un segon torn el delegat, el tresorer i els vocals d’índex senar (vocal 1er, 3er, 5è,...).

Article 23
El delegat insular

- ) El delegat insular serà elegit per l’assemblea insular d’entre els seus socis. El seu mandat tendrà una durada de quatre anys.

- ) Són funcions del delegat insular:

a) representar l’associació en àmbits insulars,

b) presidir les assemblees i reunions de la junta directiva,

c) signar acord i convenis amb altres associacions o entitats públiques que hagin estat autoritzades pels òrgans col.legiats insulars de govern,

d) realitzar, previ acord de la junta insular, els pagaments, transferències i abonaments autoritzats pel tresorer, d’acord amb els pressuposts anuals insulars o els plans d’actuació insulars que siguin vigents,

e) proposar la creació de noves àrees específiques,

f) adoptar qualsevol mesura urgent d’acord amb el reglament de règim interior insular, si n’hi hagués, i amb els estatuts de l’associació, donant coneixement posterior a la junta insular,

g) elaborar amb l’antelació suficient per tal de ser incorporats a la documentació de l’associació en el seu àmbit interinsular, juntament amb el secretari i el tresorer, el pressupost o Pla d’Actuació anual de l’associació en el seu àmbit així com l’inventari, el balanç de situació i el compte de resultats de cada exercici i la Memòria expressiva de les activitats associatives i de la gestió econòmica;

Article 24

El secretari insular

- ) El secretari insular serà elegit per l’assemblea insular d’entre els seus socis en torn diferent del delegat. El seu mandat tendrà una durada de quatre anys.

- ) Són funcions del secretari insular:

a) substituir al delegat insular en cas d’absència, dimissió, malaltia o defunció, amb les seves mateixes competències i atribucions,

b) mantenir actualitzat el registre de socis,

c) informar als socis,

d) aixecar actes de totes les reunions de la junta insular i de l’assemblea insular,

e) custodiar i complimentar els llibres i documents no comptables de l’associació en el seu àmbit,

f) elaborar amb l’antelació suficient per tal de ser incorporats a la documentació de l’associació en el seu àmbit interinsular, juntament amb el delegat i el tresorer, el pressupost o Pla d’Actuació anual de l’associació en el seu àmbit així com l’inventari, el balanç de situació i el compte de resultats de cada exercici i la Memòria expressiva de les activitats associatives i de la gestió econòmica;

- ) En cas d’absència del secretari per alguna de les causes esmentades en a) qualsevol membre de la junta directiva podrà exercir les seves funcions.

Article 25
El tresorer insular

- ) El tresorer insular serà elegit per l’assemblea general d’entre els seus socis en el mateix torn del delegat. El seu mandat tendrà una durada de quatre anys.

- ) Són funcions del tresorer insular:

a) custodiar els fons i bens de l’associació en el seu àmbit,

b) custodiar i complimentar els llibres i documents comptables de l’associació en el seu àmbit,

c) elaborar amb l’antelació suficient per tal de ser incorporats a la documentació de l’associació en el seu àmbit interinsular, juntament amb el delegat i el secretari, el pressupost o Pla d’Actuació anual de l’associació en el seu àmbit així com l’inventari, el balanç de situació i el compte de resultats de cada exercici i la Memòria expressiva de les activitats associatives i de la gestió econòmica;

d) elaborar amb l’antelació suficient per tal de ser incorporats a la documentació de l’associació en el seu àmbit interinsular, els comptes anuals d’àmbit insular de l’associació,

e) realitzar contractes de prestació de serveis amb autorització del delegat,

f) realitzar, previ acord de la junta insular, els pagaments, transferències i abonaments d’acord amb els pressuposts anuals o els plans d’actuació que siguin vigents en el seu àmbit, per valor de menys de 3.000 euros,

g) autoritzar totes les despeses de l’associació en el seu àmbit.

Article 26
Transmissió d’informació amb els òrgans interinsulars

-) Els òrgans de govern unipersonals insulars hauran d’informar periòdicament als seus respectius homòlegs interinsulars per tal que no existeixi disfunció entre les actuacions o documentacions als dos nivells.

-) Especialment hi haurà d’haver suficient coordinació entre els responsables insulars i interinsulars per tal que puguin estar enllestides les documentacions que hagin d’incloure dades específiques dels àmbits insulars i s’hagin d’aprovar en les assemblees generals: pressupostos, plans d’actuació, comptes,...

Títol IV
Funcionament

Article 27
Reunions

1. L’assemblea s’ha de reunir amb caràcter ordinari, com a mínim, una vegada a l’any per:

a) Aprovar el pressupost o Pla d’Actuació anual de l’associació.

b) Aprovar els Comptes Anuals de l’associació.

c) Aprovar el programa d’activitats de l’associació.

A més, es poden incloure en l’ordre del dia de la sessió ordinària i s’hi poden discutir altres assumptes que siguin competència de l’assemblea.

2. L’assemblea s’ha de reunir amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri necessari el president o que ho sol·licitin, almenys, la tercera part dels representants dels socis.

3. Les determinacions anteriors són vàlides també per a les assemblees insulars.

4. La junta directiva s’haurà de reunir, amb caràcter ordinari, com a mínim, cada tres mesos i amb caràcter extraordinari cada vegada que així ho consideri el president.

5. La junta insular també s’haurà de reunir, amb caràcter ordinari, com a mínim, cada tres mesos i amb caràcter extraordinari cada vegada que així ho consideri el delegat.

Article 28
Convocatòria

1. La convocatòria de les sessions de l’assemblea l’ha d’establir el president i l’ha d’efectuar el secretari, que també ha de fer les citacions als socis, als socis institucionals i als socis honoraris mitjançant document escrit o missatge electrònic si així ho autoritza el soci.

2. En la convocatòria s’hi ha d’incloure l’ordre del dia, que ha de fixar amb la deguda claredat els assumptes que s’hi hagin de tractar, el lloc de la reunió i el dia i l’hora de la primera i de la segona convocatòria.

Per confeccionar-la s’han de tenir en compte, si s’escau, les peticions dels socis i dels socis honoraris, fetes amb antelació suficient i, en tot cas, les dels socis que hagin sol·licitat la convocatòria d’una reunió extraordinària en virtut del que estableix l’article anterior.

3. Entre la convocatòria de l’assemblea i la data prevista perquè es faci la reunió hi ha d’haver, almenys, quinze dies hàbils.

4. La convocatòria de les sessions de la junta directiva l’ha d’establir el president i l’ha d’efectuar el secretari, que també ha de fer les citacions, en convocatòria única, als seus membres mitjançant document escrit o missatge electrònic si així ho autoritza.

5. En la convocatòria de la junta directiva s’hi ha d’incloure l’ordre del dia, que ha de fixar amb la deguda claredat els assumptes que s’hi hagin de tractar, el lloc de la reunió i el dia i l’hora de l’única convocatòria.

Per confeccionar-la s’han de tenir en compte, si s’escau, les peticions dels membres de la junta, fetes amb antelació suficient.

6. Entre la convocatòria de la junta directiva i la data prevista perquè es faci la reunió hi ha d’haver, almenys, vuit dies hàbils.

No obstant això, si el president considera que hi concorren raons d’urgència, entre la convocatòria i la data prevista perquè es faci la reunió basta que hi hagi quaranta-vuit hores.

7. Totes les determinacions anteriors són vàlides per les assemblees insulars i per les juntes insulars suplint al president i secretari pel delegat i secretari insulars.

8. Seran vàlides les assemblees i juntes directives virtuals per vídeoconferència.

Article 29
Constitució

1. Perquè la constitució de les assemblees, tant interinsular com insular, en primera convocatòria sigui vàlida, és necessari que hi assisteixi, almenys, la majoria absoluta dels membres efectius amb dret a veu i vot.

2. L’assemblea, tant interinsular com insular, serà vàlida en segona convocatòria, qualsevol que sigui el nombre de socis assistents amb dret a veu i vot.

3. En tot cas, perquè la constitució de l’assemblea sigui vàlida, és necessària l’assistència del president (o delegat insular) i del secretari (o secretari insular) o, si s’escau, dels seus substituts.

4. L’assistència a les assemblees és personal i indelegable.

5. Perquè la constitució de la junta directiva, o de la junta insular, sigui vàlida, és necessari que hi assisteixi, almenys, la meitat més un dels membres efectius amb dret a veu i vot.

6. En tot cas, perquè la constitució de la junta directiva o insular sigui vàlida, és necessària l’assistència del president (o delegat insular) i del secretari (o secretari insular) o, si s’escau, dels seus substituts

Article 30
Sessió universal

La junta directiva i la junta insular queden vàlidament constituïdes, encara que no s’hagin complit els requisits de convocatòria establerts, si se’n troben reunits tots els membres i això ho acorden per unanimitat, i si abans de tot es fixa de la mateixa forma l’ordre del dia.

Article 31
Règim general d’adopció d’acords

1. Els acords s’han d’adoptar per la majoria absoluta de vots presents. En segona votació l’acord serà vàlid si s’assoleix la majoria simple.

2. En cas d’empat, el vot de qualitat del president o delegat dirimirà els acords.

3. No pot ser objecte d’acord cap assumpte que no figuri inclòs en l’ordre del dia, tret que siguin presents a la convocatòria tots els membres convocats i que sigui declarada la urgència de l’assumpte per unanimitat dels vots presents.

Article 32
Règim especial d’adopció d’acords

Els acords relatius a la modificació dels Estatuts, la fusió i dissolució de l’associació, l’aprovació i la modificació de reglaments d’execució, perquè es puguin aprovar requereixen la majoria qualificada de les dues terceres parts dels membres totals de l’assemblea amb dret a vot.

Article 33
Acta de les reunions

1. De cada reunió que faci l’assemblea o la junta directiva o la junta insular, el secretari o secretari insular n’ha d’aixecar una acta.

2. En l’acta hi han de constar els acords presos, el sentit dels vots i, a petició de les persones interessades, una explicació succinta del seu punt de vista.

Article 34
Certificats dels acords

Les persones que acreditin la titularitat d’un interès legítim poden adreçar-se al secretari corresponent perquè els expedeixi un certificat dels acords.

Títol V
Règim econòmic i d’activitats

Article 35
Finançament

A més dels rendiments del patrimoni associatiu i de l’augment patrimonial posterior, l’associació es finançarà amb els fons provinents d’ajudes, subvencions o donacions que pugui rebre de persones o d’entitats, tant públiques com privades.

Aiximateix, l’associació podrà obtenir ingressos per les seves activitats sempre que tal cosa no impliqui una limitació injustificada de l’àmbit dels seus possibles beneficiaris.

Article 36
Inscripció dels béns propietat de l’associació

1. Els béns immobles propietat de l’associació s’han d’inscriure en el Registre de la Propietat.

2. Qualsevol bé moble propietat de l’associació susceptible d’inscripció s’ha d’anotar a nom seu en els registres oficials corresponents.

Article 37
Gestió d’altres béns immobles per part de l’associació

1. L’associació pot gestionar béns immobles propietat d’un altre ens, organisme o persona física o jurídica, quan aquests l’autoritzin, sempre per acomplir les seves finalitats

2. L’associació, en aquest cas, ha de mantenir un balanç econòmic explícit per a cada un dels béns gestionats.

Article 38

Dipòsit dels fons o títols en entitats financeres

1. El metàl·lic propietat de l’associació ha d’estar dipositat a nom seu en comptes corrents o en instruments anàlegs d’entitats financeres.

2. Per retirar fons de qualsevol dels comptes oberts a nom de l’associació, s’ha de requerir la firma del president i del secretari per al compte general de l’associació i del delegat i secretari insulars en el seu àmbit.

3. S’han d’aplicar les mateixes regles en els títols i en els efectes públics propietat de l’associació.

4. L’associació no pot fer cap operació creditícia d’endeutament avalada en els seus béns patrimonials.

Article 39
Pressupost i pla d’actuació

1. El règim econòmic de l’associació s’ha d’organitzar o bé mitjançant l’aprovació d’un pressupost anual o bé mitjançant un Pla d’Actuació. Tal document haurà d’estar aprovat i presentat a l’assemblea general dins dels últims tres mesos de cada exercici.

2. L’exercici anual ha de coincidir amb l’any natural.

3. Serà l’assemblea que decidirà sobre la conveniència de redactar un pressupost o un Pla d’Actuació per cada exercici. En tot cas el pressupost haurà de ser un Pla d’Actuació detallat amb unes quantitats comptablement tancades.

4. Tant el pressupost com, en el seu cas, el Pla d’Actuació, hauran d’anar acompanyats del programa d’activitats que es prevegi realitzar.

5. El vicepresident, juntament amb el secretari i el tresorer hauran de redactar el projecte de Pla d’Actuació o de Pressupost per a cada any, incorporant-hi les determinacions que cada delegació insular hagi aprovat, sempre que sigui possible des del punt de vista econòmic-financer i d’execució racional.

6. Dins del Pla d’Actuació o pressupost anual figuraran de manera equilibrada una distribució dels recursos econòmics entre els diferents àmbits insulars i els diferents nivells educatius (infantil, primària, secundària i universitària) de manera que garenteixin el funcionament mínim de tots els estaments i, en particular, els recursos obtinguts a través de projectes gestionats o realitzats per personal adscrit a un dels estaments, s’hauran d’assignar a l’estament corresponent per tal d’afrontar les despeses d’execució del projecte, si és el cas, o d’un altre projecte de la mateixa si el crèdit queda lliure.

Article 40

Els Comptes Anuals

1. El control del pressupost o Pla d’Actuació de l’associació, de la seva gestió econòmica i dels seus fins s’ha de fer mitjançant els Comptes Anuals els quals inclouran el balanç de situació, el compte de resultats i la Memòria de l’associació. Aquesta inclourà els termes següents:

a) una ampliació de tallada de la informació del balanç de situació i del compte de resultats,

b) un inventari dels elements patrimonials,

c) una descripció de les activitats fundacionals,

d) els canvis en els seus òrgans de govern, direcció i representació,

e) el grau de cumpliment del pla d’actuació indicant els recursos emprats, la seva procedència i el nombre de beneficiaris en cada un de les actuacions realitzades,

f) els convenis que s’hagin subscrit amb altres entitats,

g) el grau de compliment del destí de rendes i ingressos.

2. Aquests documents han de tenir l’estructura i el contingut que aprovi l’assemblea d’acord amb l’ordenament jurídic vigent.

3. Els Comptes Anuals han d’estar elaborats, abans de dia 15 de febrer de cada any.

4. Els Comptes Anuals han de recollir explícitament el rendiment per explotació d’altres possibles instal·lacions adscrites a l’associació, sempre subjecte a la consecució dels seu objectius.

5. L’assemblea pot contractar, si s’escau, una auditoria externa per informar sobre els projectes elaborats per la junta directiva abans de discutir-los i aprovar-los.

Article 41
Comptabilitat

1. El tresorer serà responsable de la comptabilitat de l’associació la qual haurà de ser ordenada i adequada a la seva activitat i de manera que permeti un seguiment cronològic de les operacions realitzades. Serà obligatòria per tant la cumplimentació de:

a. Un llibre diari.

b. Un llibre d’inventaris.

c. Comptes anuals

2. L’associació ha de dur la comptabilitat segons les normes legals establertes, amb independència dels llibres auxiliars que cregui convenients.

3. Tots els llibres han d’estar sempre al domicili de l’associació a disposició de qualsevol soci.

Article 42
Acceptació de donacions, herències o llegats

1. L’associació pot acceptar donacions, herències o llegats si així ho acorda l’assemblea.

2. L’acceptació d’una herència ha de ser sempre a benefici d’inventari.

Títol VI

Federació i extinció de l’associació

Article 43
Fussió de l’associació

1. L’assemblea podrà decidir la fussió de l’associació amb d’altres associacions amb les mateixes finalitats, previ acord mutu entre totes.

2. L’acord de fussió haura de tenir el vot favorable de les dues terceres parts dels membres assistents a l’assemblea.

Article 44
Federació de l’associació

1. L’assemblea podrà decidir la integració de l’associació en una federació d’altres associacions amb les mateixes finalitats.

2. L’acord de federació haura de tenir el vot favorable de la majoria absoluta dels membres assistents a l’assemblea.

Article 45
Durada de l’associació i dissolució

Aquesta associació té una durada indefinida i es dissoldrà en els supòsits prevists per la llei i, especialment, quan comprovada la impossibilitat d’acomplir els fins per als quals ha estat creada, així ho acordi l’assemblea per majoria de dues terceres parts dels vots presents..

Article 46
Regles de liquidació

1. La dissolució i la liquidació de l’associació, si s’escau, s’han d’ajustar a les normes legals vigents al moment oportú.

2. Els béns i els drets existents aleshores s’han de destinar totalment a fins anàlegs als de l’associació, segons el que disposi el mateix Patronat o, si no fos possible, en el supòsit que no es poguessin trobar institucions que tenguessin aquestes finalitats, la Conselleria d’Educació i Cultura de les Illes Balears seria el beneficiari.

PHI

Documents adjunts