SBM-XEIX
SBM-XEIX
Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX

Inici > Qui som? > La Federació Espanyola > Seminari federal sobre calculadores

Seminari federal sobre calculadores

dilluns 14 de juny de 2010, per  Miquel Àngel Amengual

La federació espanyola de societats de matemàtiques, juntament amb l’andalusa Thales, organitzaren els passats dies 5 i 6 de juny un seminari sobre calculadores com a recursos TIC, a la ciutat de Màlaga. Hi assistiren representant d’Andalusia, Astúries, les dues Castelles, Madrid, Galícia, Catalunya, València i, per suposat, nosaltres.

El seminari se centrà en tres aspectes: calculadores i competències bàsiques, les calculadores en les PAU d’Europa i d’Espanya i també el seu paper dins l’escola 2.0.

En aquest darrer punt es posà de manifest la importància que pot seguir tenint la ja vella calculadora dins l’enriquit entorn tecnològic actual, creixent onsevulla. Tots coincidírem que dels milers d’aules TIC que hi ha a la pell de brau, no es té notícia de cap preparada específicament per a l’ensenyament. El treball addicional que suposa als professors que les empra a fi que els alumnes no es distreguin, la preparació de l’entorn, el seu manteniment i la multitud de problemes tècnics que sovintegen, fan pensar que l’aprofitament d’una interfície sense aquests problemes, apropar les TIC als alumnes més que a l’inrevés, pot fer que paradoxalment s’escampi la utilització d’aquest modest recurs.

Les opcions estudiades són la calculadora elemental, la científica i la gràfica/programable.

calculadora elemental
calculadora científica

Entre els avantatges de tots els tipus de calculadora es pot destacar que és una eina bàsica per situar les matemàtiques en un context més real facilita l’aprenentatge cooperatiu, l’adquisició de competències bàsiques i processos dinàmics d’investigació, tals com formular hipòtesis, experimentar i contrastar resultats.

Diferents estudis aconsellen la introducció de la calculadora en l’ensenyament quan més prest millor, ja a l’educació primària. Així, es recomana el seu ús habitual a tot el temari de matemàtiques del 3r cicle de primària i del 1r cicle de la ESO. Adjunt hi ha un document amb activitats per aquests nivells.

Calculadores i competències bàsiques

Tant les proves PISA com les de l’IAQSE permeten l’ús de la calculadora bàsica, ja que aquestes proves es centren en mesurar el grau d’assimilació de conceptes i de les habilitats dels alumnes per a emprar-les en situacions més o menys quotidianes. Des de la UE no es té dubte que s’ha de fer d’aquesta manera.

Una introducció de la calculadora en les classes de matemàtiques, a més de millorar els resultats dels alumnes en les proves mencionades, suposa una oportunitat per programar en competències. Tots els departaments dels centres docents estan immersos en l’adequació de les programacions a les competències bàsiques i la calculadora és una eina excel·lent per fer-ho, lligant els objectius amb elles, mitjançant procediments amb calculadora. Adjunt teniu un exemple de tasques a desenvolupar en classe amb eines TIC.

Potser l’avantatge més gran de l’ús de calculadores és que deixa temps per treballar en competències sense la pèrdua de temps que suposa haver de fer càlculs tediosos i repetitius.

L’ús diari de la calculadora és compatible amb activitats específiques de càlcul mental. De fet pot augmentar-ho ja que ben utilitzada fa que l’alumne assimili el sentit de les operacions, Es comentà un exemple de 1r cicle d’ESO on els alumnes assimilaven molt més fàcilment el maneig d’operacions amb diferents ordres de magnitud amb calculadora que sense ella quan es demanava que ho fessin sense escriure res.

Finalment, si algú discrepa, vol ampliar la informació o senzillament està interessat en el tema i vol expressar algun comentari, està expressament convidat a respondre aquest article.

Documents adjunts

Respondre a aquest article